RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KORONA-RELATERT KORTTIDSFRAVÆR HOS ELEVER OG LÆRERE

Dette dokumentet er et rutineskriv for hvordan et kortvarig «korona-relatert» fravær hos elever og lærere som normalt ville ha vært på skole/jobb, skal håndteres i Rogaland fylkeskommune. Fraværet er korona-relatert i følgende situasjoner:

 • Ved luftveissymptomer eller ved generell sykdomsfølelse
 • Ved påvist smitte og isolasjon
 • Ved pålagt karantene

Forutsetningen for disse rutinene er at skolen er åpen og i drift i fraværsperioden.

PDF dokument (PDF, 26 kB)

Elever

Rutineskrivet skal gjelde for elever som er fraværende fra undervisning i forbindelse med karantene eller korona-relaterte symptomer. Fraværet vil normalt ikke overstige ti dager. Elever med langtidsfravær må behandles særskilt. Tilrettelagte avdelinger vil bli behandlet i eget dokument.

 1. Elevene har rett på undervisning selv om de må være hjemme. https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/midlertidig-regelverk-for-utdanningssektoren-covid-19/3.1-skoleeiers-plikt-til-a-sorge-for-opplaring/

  Udir har utarbeidet en veileder  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/opplaring-til-elever-som-ikke-kan-mote-pa-skolen/
   
 2. Skolen forventer at elever, som normalt ville gått på skolen, følger opplæringen hjemme. Eleven har også en plikt, så langt det er mulig, å delta på vurderinger i hjemmeperioden. Skolen kan legge til rette for ny vurdering når eleven er tilbake på skolen.
 3. Det kan få konsekvenser for vurderingsgrunnlaget dersom eleven ikke følger opp det planlagte tilbudet i hjemmeperioden. Varsel om fare for mangel på vurderingsgrunnlag skal varsles på vanlige måte.
 4. Eleven har ansvar for å melde ifra til skolen og faglærer om han/hun kan være med på undervisningen. Dersom eleven ikke er frisk nok til å følge undervisningen, må også dette meldes til skolen og faglærer. For øvrig skal skolens vanlige melderutiner benyttes.
 5. Eleven har i sin fraværsperiode minimum rett til:
 • hjemmeoppgaver i tråd med planene læreren har lagt for faget i perioden og/eller opplæring via læringsplattform
 • kontakt med skolen via læringsplattform eller telefon

Hvis det er naturlig, kan eleven også få opplæring via Teams eller andre digitale arenaer. Det kan sendes direkte fra klasserom til hjemmeværende elever, så lenge det ikke er tale om opptak. Kamera bør være rettet mot lærer og lærerens hjelpemidler i undervisningssituasjonen. Det presiseres at det er ulovlig å gjøre opptak uten at de som er med har gitt tillatelse/samtykke.

 1. Praktiske fag utgjør en særskilt utfordring. Fagenes egenart og fraværets lengde kan gjøre det nødvendig å følge opp eleven på skolen etter at fraværet er over.

Lærere

 1. Det er forventet at lærere som normalt ville gått på jobb, underviser elevene sine via hjemmekontor dersom det er mulig.
 2. Læreren melder til sin avdelingsleder hvordan situasjonen skal håndteres.
 3. Arbeidsplaner/periodeplaner i fag skal være tilgjengelige for leder og elever.
 4. Lærere som underviser i praktiske fag, oppfordres til å justere årsplanen i faget slik at hjemmeperioden kan utnyttes til opplæring i kompetansemål som egner seg for nettundervisning.

Kan en ikke gjennomføre arbeidet må det vurderes egenmelding/sykemelding

Øvrige grupper ansatte i skolen, følger retningslinjene som er utarbeidet for ansatte i Rogaland fylkeskommune.

Til toppen