Fraværsgrense

Fra 1. august 2016 har nasjonale myndigheter innført en fraværsgrense i videregående skole. Elever som har mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, vil som hovedregel ikke få karakter i faget. 

Ilustrasjonstbilde av starten på en friidrettsbane.

 

 

Spørsmål og svar vedr. fraværsregelen.

I spesielle tilfeller der det er urimelig at eleven ikke får karakter selv om fraværet er udokumentert, kan rektor bruke skjønn slik at eleven likevel vil kunne få karakter ved udokumentert fravær opp til 15 %. Uansett om elevens fravær ligger under eller over 10 %-grensen, gjelder regelen om at eleven bare kan få karakter i faget hvis faglærer har et tilstrekkelig karaktergrunnlag.

Hva vil udokumentert fravær si? Det er frivillig å være elev i den videregående skolen, men når man først har sagt ja til en skoleplass, er det obligatorisk å møte fram og delta i opplæringen. Den nye fraværsgrensen er først og fremst laget for å forhindre skulk, fordi vi vet at elever som møter fram og deltar i undervisningen får bedre resultater. Fraværsgrensen skal ikke gjøre det vanskeligere for elever med fysisk eller psykisk sykdom, eller som har andre godkjente grunner til fravær, å fullføre og bestå videregående skole. Alle elever som har en godkjent grunn til fravær, vil kunne skaffe seg en skriftlig bekreftelse – det vil si dokumentasjon – på fraværet sitt. Elever som er borte fra skolen uten å ha en godkjent grunn for det, vil altså ha et udokumentert fravær. Se mer om godkjent fravær lenger nede.

Hvordan regnes fraværsprosenten ut? Alle fag har et lovbestemt årstimetall, som kommer fram i læreplanen for det enkelte fag. Timetallet i læreplanen er klokketimer (=60 minutter), mens vi her på Sola har økter på 80 minutter + studietimer. Timetallet i læreplanen må derfor regnes om. Et eksempel på utregning av fraværsprosenten: Fellesfaget samfunnsfag har 3 uketimer på timeplanen. I læreplanen er dette faget ført opp med totalt 84 årstimer (=klokketimer). Når disse er regnet om til våre økter, ser vi at en elev maksimalt kan ha 3 økter udokumentert fravær i faget pr termin før 10 %-grensen er nådd.

Alle skal få et skriftlig varsel om fare for tap av karakter i faget før 10 %-grensen er nådd. Eleven skal også, som før, ha et skriftlig varsel om fare for ikke å få karakter på grunn av at læreren mangler vurderingsgrunnlag i faget. Ta alltid kontakt med faglærer straks hvis du får et slikt varsel. Fraværsgrensen gjelder både for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter.

Dokumentert (godkjent) fravær: Eleven rammes ikke av 10 %-grensen hvis fraværet skyldes en godkjent årsak som kan dokumenteres:

-       sykdom (fysisk og/eller psykisk)

-       velferdsgrunner (f.eks. bryllup, dåp eller begravelse i familie eller hos nære venner)

-       oppgaver som tillitsvalgt på skolen

-       politisk arbeid (f.eks. i et partis ungdomsorganisasjon før et valg)

-       hjelpearbeid (f.eks. leteaksjoner i regi av Røde Kors)

-       lovpålagt oppmøte (f.eks. i rettssak eller på sesjon)

-       deltakelse i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå (f.eks. idrett)

-       religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke (maks. to dager)

-       studiearbeid som er avtalt med skolen

-       omsorgsoppgaver (f.eks. omsorg for egne, syke barn)

-       avtalte møter med PP-tjenesten, skolehelsetjenesten, rådgiver, avdelingsleder eller rektor (husk å få med deg en lapp som forteller hvor du har vært)

-       Fravær som gjelder deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, kan unntas fra fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på veg (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid vil også omfattes av det dokumenterte fraværet. De øvrige delene av trafikkopplæringen, inkludert førerprøvene, er ikke unntatt fra fraværsgrensen.

 

Med unntak av akutt sykdom er det meste av det fraværet som er nevnt over kjent av elev og foresatte på forhånd. Det er viktig at alt fravær som elev og foresatte kjenner til på forhånd er avtalt og godkjent av skolen før eleven blir borte fra skolen. Bruk søknadsskjemaet som er utarbeidet for dette av Rogaland fylkeskommune. Skjemaet finner du HER. Fyll ut og lever til kontaktlærer så snart det er klart at eleven har behov for å være borte fra skolen av en av grunnene nevnt over, og legg ved annen dokumentasjon som støtter opp om årsaken til fraværet. For å unngå misforståelser og problemer med fraværsgrensen, er det spesielt viktig at elev eller foresatte ikke bestiller flybilletter ol. før søknaden er godkjent av skolen.

 

Mer om fysisk og psykisk sykdom: Sykdom er godkjent fraværsgrunn, så lenge den er dokumentert. Hvem kan skrive en godkjent dokumentasjon på sykdom? Det kan helsepersonell som (fast)lege, sykehuslege, fysioterapeut, tannlege, psykolog (herunder BUP). Fravær som skyldes helsegrunner kan ikke dokumenteres med bare en egenmelding fra eleven eller fra foreldre. Det er ikke noe krav om å legge fram dokumentasjon på sykdom før 10 %-grensen er nådd, men eleven kan likevel velge å gjøre det. Spør kontaktlærer hvis du lurer på noe når det gjelder dokumentasjon på sykdom og behandling.

Kronisk sykdom eller sykdom som er under utredning: Noen ganger er det ikke hensiktsmessig å oppsøke lege for hver gang man blir dårlig, eller det tar tid å få avgjort hva elevens helseplager skyldes. Da kan en legeattest som sier at eleven lider av en kronisk sykdom eller er under utredning, kombineres med egenmelding av myndige elever eller foresatte for elever under 18 år. Rektor avgjør i hvert enkelt tilfelle om en slik dokumentasjon kan godkjennes.

 

Husk: All dokumentasjon som gjelder fravær i mindre enn en skoledag må inneholde klokkeslett.

 

Forseintkomming og fravær: Rogaland fylkeskommune vedtatt har en grense mellom forseintkomming og fravær. På Sola vgs betyr det at en elev som kommer mer enn 15 minutter for seint, får fravær i halvparten av en økt på 80 min.

 

Klagerett: En elev som har mistet standpunktkarakteren i et fag fordi grensen for udokumentert fravær er passert, skal få skriftlig melding om dette og samtidig informasjon om retten til å klage på vedtaket.

For mer utfyllende informasjon les skriv ifra Utdanningsdirektoratet: Fraværsgrense Udir-3-2016