Handlingsplan mot rus

Her er Sola videregående skoles handlingsplan mot rus

Trygt skolemiljø

Illustrasjonsfoto - Klikk for stort bildeBilde av tankefulle og glade ellever som sitter foran pc-ene og jobber i kantineområdet.

Uavhengig av bakgrunn og utfordringer, skal alle elever ved Sola videregående skole oppleve trygge voksne som jobber for at de skal oppleve mestring på skolen og i livet. Ingen elever ved Sola vgs. skal oppleve at deres utfordringer blir oversett.

Handlingsplanen for rusforebyggende arbeid, samsvarer med skolens arbeid for et godt psykososialt miljø. God klasseledelse, gode relasjoner og utvikling av sosial kompetanse er grunnleggende for læring og trivsel.

Rusforebyggende arbeid er en del av skolens arbeid med god psykisk helse.

Ledelsen på skolen informerer alle elever om skolens plan for arbeid mot god psykisk helse. Det arrangeres aktiviteter som er med på å skape gode holdninger, i samarbeid med elevrådet.

Konsekvenser av og holdninger til rusmiddelbruk er et av temaene i arbeidet med psykisk helse.

Når bør vi være bekymret?

Endring i adferd skal vekke bekymring hos ansatte i skolen. Atferdsendringer kan ha sammenheng med rusbruk eller annen psykisk uhelse hos eleven eller i elevens nære relasjoner. Typiske atferdsendringer er:

 • økende fravær
 • fallende prestasjoner
 • endret adferdsmønster
 • endret allmenntilstand

Rusmidler er:

 • Alkohol
 • Medikamenter
 • Illegale rusmidler
 • Dopingmidler

Tidlig innsats:

Foresatte er sentrale i det rusforebyggende arbeidet, derfor er kontakten mellom skole og hjem viktig. Foresatte oppfordres til å ta kontakt med skolen dersom de er bekymret for en elev.

Kontaktpersoner:

Kjell Håkon Bakken, telefonnr. 995 57 706
Lene Rørvik, telefonnr. 916 23 277

Samarbeid til elevens beste

Psykososialt team Skolen har et psykososialt team på skolen bestående av rådgiver, helsesykepleier og PPT med psykolog og pedagog som har faste ukentlige møter. Her blir saker tilknyttet bekymring rundt enkeltelever diskutert tverrfaglig.

Kjentmann: Skolen har kompetanse fra kjentmannkurs som kan brukes ved behov.
Skolen har et tverrfaglig samarbeid med tilhørende kommuner.

Våre elever skal møte voksne som ser, lytter, viser omsorg, har forventninger og følger opp. Samarbeid og dialog fremmer trygge relasjoner som kan hjelpe og støtte eleven til å ta gode valg.

Skolens rutiner -

 • Både elever og foresatte kan ta kontakt med sosialrådgiver for anonym drøfting ved bekymring.
 • Den som er bekymret for en elev tar raskt kontakt med sosialrådgiver.
 • Det psykososiale-teamet avklarer hvem som gjennomfører en bekymringssamtale med eleven.
 • Bekymringssamtale med eleven gjennomføres. I samtalen vil eleven bli informert om skolens bekymring, skolens rutiner og videre konsekvenser.
 • Kontaktlærer og avdelingsleder vil informeres om innholdet i samtalen og involveres i den videre oppfølgingen.
 • Det vil bli utarbeidet en individuell avtale med eleven.
 • I den individuelle oppfølgingen skal sosialrådgiver på skolen ha tett kontakt og samarbeid med eleven, elevens kontaktlærer, foresatte og hjelpetjenestene i og utenfor skolen.
 • Sosialrådgiver kontakter foresatte dersom eleven er under 18 år, og ved samtykke dersom eleven er over 18 år. - Skolens rutiner skal sikre at eleven blir ivaretatt.

Ressurser:
http://www.korus-stavanger.no/
http://www.actis.no
http://www.forebygging.no
http://www.ung.no
http://www.fhi.no
https://www.rustelefonen.no/category/fakta-om-ulike-rusmidler/
http://www.rop.no/snakkomrus
http://www.antidoping.no
http://www.ungistavanger.no

Her kan du finne selve dokumentet til handlingsplanen: handlingsplan mot rus (PDF, 734 kB)