Skolemiljø

 Et godt skolemiljø er svært viktig for oss på Sola vgs. Et trygt og godt miljø er avgjørende for at det skal foregå læring. På Sola gjør vi mye for at du skal trives som elev. I oppstarten av året har vi både dagsturer og overnattingsturer for å spleise elevene sammen. Hver 14. dag har klassen en 40 minutters basistime som brukes til å jobbe med viktige ting som handler om klassemiljø og skolemiljø generelt.

Fra 1.august 2017 gjelder det nye regler for elevene sitt skolemiljø som omtales i § 9A i opplæringsloven.  Dersom du som elev ved Sola vgs. opplever deg mobbet, krenket, diskriminert eller trakassert er det viktig at du tar kontakt med skolen, enten din kontaktlærer, avd.leder eller direkte med rektor. Skolen har i den forbindelse en aktivitetsplikt, dette innebærer at vi har en plikt til å ta tak i saken i løpet av 5 dager.  Dersom skolen ikke har gjort noe med saken din innen tidsfristen kan du gå direkte til Statsforvalteren.

Det er elevene selv som vet og som bør si i fra om forhold ved skolemiljøet som bør bedres.

Hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene deres be skolen rette opp mulige brudd på loven.

  Kapittel 9a i opplæringsloven omhandler elevenes skolemiljø.På mange måter er dette elevenes "arbeidsmiljølov".

Alle skoler skal ha skolemiljøutvalg, dette utvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget kan uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet.

Du kan lese mer om skolemiljøutvalget på  Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

En trygg skoledag uten mobbing - Statsforvalteren sin nettside.