VIP

 Sola vgs. er fra høsten 2010 i likhet med 140 andre skoler i landet med i opplæringsprogrammet VIP. På Sola vil dette gjennomføres for VG1.

 

VIP er et opplæringsprogram  forutsetter tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom skole og helsepersonell. Fagfolk kommer på skolebesøk, svarer på spørsmål og har dialog med ungdommene. 
VIP står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom.
 

Opplæringsprogrammene gjør elevene bedre i stand til å ivareta egen og andres psykiske helse, samtidig som: 
 

 • Elevene får økt kommunikativ kompetanse som gjør dem i stand til å søke hjelp når det trenger det.
 • Elevene lærer å være en god venn for en som sliter.
 • Elevene får økt kunnskap om det lokale hjelpeapparatet.

Elevene vil møte følgende emner:
 

 • Psykiske lidelser - hva er det?
 • Følelser på godt og vondt.
 • Kriser og påkjenninger.
 • Mange måter å ha det vanskelig på.
 • Når livet blir mørkt og trist.
 • Uro, tvang og redsel.
 • Kampen om kroppen.
 • Når virkeligheten slår sprekker.
 • Litt om andre lidelser.
 • Kan vi unngå psykiske lidelser?
 • Er det hjelp å få?

Forut for gjennomføringen av prosjektet arrangeres en to-dagersopplæringskonferanse. Her får lærere, skole- og PP-rådgivere, personell fra kommunal psykisk helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten opplæring i gjennomføring av skoleprogrammet VIP.
Etter opplæring i VIP-programmet er det gjennomføring på den enkelte skole .
VIP-gjennomføringen inkluderer informasjon til alle ansatte på skolen, læreren legger til rette for å jobbe med temaet psykisk helse i klassen og helsepersonell/PPT kommer på klassebesøk. Etter gjennomføringen evalueres VIP.
VIP-koordinator på Sola vgs. er Kjell Håkon Bakken. Koordinatoren skal samarbeide med helsetjenesten om gjennomføringen på skolen sin.

Programmene oppfyller sentrale kompetansemål fra Kunnskapsløftet, som f.eks. sosial, digital og muntlig kompetanse.
PSYKISK HELSE I SKOLEN er tatt i bruk på over 140 videregående skoler i landet.