Generell informasjon om eksamen

Informasjon til elever og privatister

PART 66-EKSAMEN


Flyavdelingen ved Sola videregående skole er av Luftfartstilsynet godkjent som en EASA Part 147-organisasjon, og kan derfor avholde eksamen i de modulene som inngår i Part 66 Basic Training. Bestått eksamen i disse modulene kreves for å kunne ta Type training i bedrift og bli attesterende personell (Certifying staff). Dette kommer i tillegg til den ordinære opplæring til fagarbeider.

EKSAMENSPLAN


Ordinær avvikling av eksamen finner sted fortløpende gjennom skoleåret etter hvert som undervisningen i de enkelte modulene avsluttes. Eksamensplan for gjeldene skoleår legges ut her på skolens nettside. Endringer kan forekomme, og privatister anbefales å følge med på oppdateringer av informasjonen her. Det vil normalt ikke avholdes eksamen utenom de tidene som er angitt i eksamensplanen.

OPPMELDING


Elever som følger undervisningen i modulene vil automatisk bli oppmeldt til eksamen som avslutter hver av modulene. Privatister må selv melde seg opp til eksamen. Se instrukser her på nettsiden. Oppmeldingen må gjøres senest 3 uker før eksamen. Privatister vil bli fakturert for oppmeldingsgebyr (se nettsiden for gjeldende satser).

OPPMØTE


Elever og privatister som stiller som kandidater til eksamen, møter opp i flyavdelingens lokaler minst 15 minutter før start.
PRIVATISTER MÅ MEDBRINGE GYLDIG PASS (for å dokumentere fødested).
 

DOKUMENTASJON


Når du går opp til eksamen som elev, avslutter du modulen/faget som det holdes eksamen i. Da skal du ha fått standpunktkarakter, og får nå en eksamenskarakter.
 
Når du avslutter skoleåret, får du kompetansebevis for videregående opplæring.
 
I tillegg får du Certificate Of Recognition (COR) for de modulene du har bestått eksamen i etter 75%-kravet i Part 66. Den første COR som utstedes etter fullført skolegang på Flytekniske fag vg3 eller Avionikerfaget vg3 får du kostnadsfritt.


Når du har avlagt eksamen som privatist, får du utstedt COR for Basic Examination i de aktuelle modulene dersom du består 75%-kravet i Part 66. Det utstedes normalt ikke COR for enkelteksamener. Først når alle aktuelle eksamener er fullført utstedes det en samlet COR. Dette må du selv gi beskjed om, vi har dessverre ingen mulighet til å følge opp dette. Det koster kr 500,-  for å få skrevet ut «Basic Examination» eller «Basic course»  COR.

FLERVALGS-EKSAMEN


Eksamen består av et bestemt antall flervalgsspørsmål (multiple choice) hvor kun ett av svaralternativene er riktig.
INGEN HJELPEMIDLER ER TILLATT.

TID TIL RÅDIGHET


Til gjennomføringen av en eksamen settes det av nok tid til at du får i gjennomsnitt 75 sekunder til å svare på hver av oppgavene. For eksempel består eksamen i modul 8 av 20 spørsmål, og det er da tillatt å bruke totalt 25 minutter på å besvare hele eksamenen. Det oppgis i forkant av hver eksamen hvor lang tid som er til rådighet.

SKJERMBASERT EKSAMEN


Alle flervalgseksamener i Part 66-moduler ved Sola videregående skole er på data, og de gjennomføres i tilpasset datarom ved flyavdelingen. 

EKSAMEN MED ESSAY-DEL


Noen moduler har i tillegg til flervalgsoppgaver også en essay-del hvor du får 20 minutter til å besvare skriftlig en oppgave. Besvarelsen består da av en faglig tekst som skrives for hånd på papir. M9 og M10 har èn essayoppgave, mens M7 har to essayoppgaver. Øvrige moduler har kun flervalgsoppgaver.

SENSUR


Alle besvarelser sensureres av skolen. Ved skjermbasert eksamen vil eksamensresultatet komme opp automatisk når du velger å fullføre eksamen (eller når tiden løper ut). Besvarelse av eksamen med essaydel sensureres av skolen. Kandidaten blir gjort kjent med sitt resultat når det foreligger.

KARAKTERER


For å bestå eksamen etter kravene i Part 66 må du gi riktig besvarelse av minst 75% av flervalgsspørsmålene. Essay-besvarelser må inneholde riktig beskrivelse av minst 75% av de nøkkelpunktene som hører til pensumet det spørres om i oppgaven.

75% tilsvarer karakteren 4.

Får du karakteren 2 eller bedre til eksamen, har du som elev bestått denne som del av din videregående opplæring. Du kan da gå ut i lære for å ta fagbrevet etter de vanlige bestemmelsene for lærlinger (forutsatt at også alle standpunktkarakterer er 2 eller bedre).

OMPRØVE


Elever som ikke består eksamen etter krav i Part 66 (75%), kan ta opp igjen eksamen i den aktuelle modulen som privatist ved neste ordinære eksamensavvikling.
 
Dersom du tar en eksamen som består av en del med flervalgsspørsmål og en del med essay-oppgave, og ikke består 75%-kravet for èn av delene, behøver du bare ta om igjen den delen du ikke består.
 
Alle modulene som hører til en komplett Part-66 Aircraft Maintenance Licence category/ subcategory må være bestått innenfor en periode på 10 år etter at første eksamen er bestått.
 
Dersom du ikke består eksamen, kan du ikke gå opp til ny eksamen før det har gått minst 90 dager. Til vanlig vil du som elev eller privatist uansett måtte vente til neste ordinære eksamensavvikling og melde deg opp til denne. Etter 3 etterfølgende forsøk, må du vente i 1 år før du tar eksamen i samme modul på ny.

FRAVÆR


Dersom du som elev i videregående opplæring har lovlig fravær på eksamensdagen (for eksempel syk med legeattest), har du rett til utsatt eksamen. Disse eksamenene holdes normalt ved neste ordinære eksamensavvikling. Fravær fra eksamen skal varsles så fort som mulig.

FUSK


Forsøk på fusk fører til automatisk utvisning fra eksamen og diskvalifikasjon. Kandidaten vil også utestenges fra å gå opp til enhver Part 66-eksamen for 12 måneder.

KLAGERETT

Fristen for å klage er 21 dager etter at du har fått resultatet.
 
For at klagen skal betraktes å være framsatt i tide, må eksamensleder være orientert skriftlig pr. epost før fristens utløp. Klagen må være begrunnet.
 
Du kan klage på eksamenskarakteren og be om at karakterprosenten blir kontrollert. Du får ikke kopi av svararket når det er Part 66-eksamen. Besvarelsen blir sensurert av et nytt sensorpar, og denne karakteren blir endelig.
 
Du kan også klage på avvik ved eksamen. Som avvik regnes at eksamensspørsmålene er uklare eller at eksamen ikke er forskriftsmessig gjennomført. Du må begrunne klagen, og får du medhold har du rett til ny eksamen ved neste ordinære eksamensavvikling.

PART-66 Appendices Appendix II Basic Examination Standard

Number of questions per module

MODULE 1 - MATHEMATICS
Category B1/B2: 32 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 40 minutes.

MODULE 2 - PHYSICS
Category B1/B2: 52 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 65 minutes.

MODULE 3 - ELECTRICAL FUNDAMENTALS
Category B1/B2: 52 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 65 minutes.

MODULE 4 - ELECTRONIC FUNDAMENTALS
Category B1: 20 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 25 minutes.
Category B2: 40 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 50 minutes.

MODULE 5 - DIGITAL TECHNIQUES/ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEMS
Category B1.1 & B1.3: 40 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 50 minutes.
Category B2: 72 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 90 minutes.

MODULE 6 - MATERIALS AND HARDWARE
Category B1: 72 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 90 minutes.
Category B2: 60 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 75 minutes.

MODULE 7A - MAINTENANCE PRACTICES
Category B1: 80 multi-choice and 2 essay questions. Time allowed 100 minutes plus 40
minutes.
Category B2: 60 multi-choice and 2 essay questions. Time allowed 75 minutes plus 40
minutes.

MODULE 8 - BASIC AERODYNAMICS
Category B1/B2: 20 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 25 minutes.

MODULE 9A - HUMAN FACTORS
Category B1/B2: 20 multi-choice and 1 essay question. Time allowed 25 minutes plus 20
minutes.

MODULE 10 - AVIATION LEGISLATION
Category B1/B2: 40 multi-choice and 1 essay question. Time allowed 50 minutes plus 20
minutes.

MODULE 11A - TURBINE AEROPLANE AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS
Category B1: 140 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 175 minutes.

MODULE 12 - HELICOPTER AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS:
Category B1: 128 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 160 minutes.

MODULE 13 - AIRCRAFT AERODYNAMICS, STRUCTURES AND SYSTEMS
Category B2: 180 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 225 minutes.
Questions and time allowed may be split into two examinations as appropriate.

MODULE 14 - PROPULSION
Category B2: 24 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 30 minutes.

MODULE 15 - GAS TURBINE ENGINE
Category B1: 92 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 115 minutes.

MODULE 17A - PROPELLER
Category B1: 32 multi-choice and 0 essay questions. Time allowed 40 minutes.