Klage på skriftlig eksamen våren 2024

Det er mulig å klage på karakteren en har fått til skriftlig eksamen. 

Klagefristen er 10 dager fra karakteren ble offentligjort.

I noen fag er det en såkalt hurtigklagesensur. For at en klage skal bli behandlet som hurtigklagesensur så må skolen har mottatt klagen snarest mulig, men senest onsdag 26. juni kl. 10:00.

Vi vil oppfordre alle elever som vurderer å klage om å rådføre seg med en faglærer før de innleverer klage. Vær oppmerksom på at karakteren også kan bli satt NED som følge av klagebehandlingen.

Dersom du ønsker å klage på flere karakterer til skriftlig eksamen så må du fylle ut og sende skjemaet flere ganger.

Skjema - Klage på skriftlig eksamen våren 2024

NB. Vi vil bekrefte på mail til deg at vi har registrert klagen. Dersom du ikke mottar mail om at klagen er registrert så ber vi deg kontakte skolen på telefon 51 92 39 00.

Klageretten er regulert i forskrift til Opplæringslova kapittel 5: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/kap5#kap5